صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیأت مدیره

2/4 11
خلاصه

صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیأت مدیره جلسه هیات مدیره کانون جهادگران جهاد سازندگی  روز یکشنبه تاریخ 1402/04/11 در محل دفتر مرکزی موسسه با حضور کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره موسسه با دستور جلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره برگزار شد و پس از استماع نظرات ، پیشنهادات و دیدگاههای حاضرین در جلسه ، سمت اعضای هیأت مدیره به شرح زیر تعیین گردید ..

بسمه تعالی

 

صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیأت مدیره

 

جلسه هیات مدیره کانون جهادگران جهاد سازندگی  روز یکشنبه تاریخ 1402/04/11 در محل دفتر مرکزی موسسه با حضور کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره موسسه با دستور جلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره برگزار شد و پس از استماع نظرات ، پیشنهادات و دیدگاههای حاضرین در جلسه ، سمت اعضای هیأت مدیره به شرح زیر تعیین گردید ..

  1. آقای علی اصغر منصورخاکی بعنوان  رئیس و عضو اصلی هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.
  2. آقای محمد تقی امانپور قرائی بعنوان  نائب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.          
  3. آقای حسین حسنی بعنوان  خزانه دار  و عضو اصلی هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.
  4. آقای خداکرم جلالی بعنوان عضو اصلی و مدیر عامل کانون جهادگران برای مدت دو سال  انتخاب و قبول سمت نمودند.                                        

نام , سمت کلیه اعضای اصلی هیات مدیره و مدیر عامل کانون

1- علی اصغر منصور خاکی عضو اصلی و رئیس هیات مدیره                       

2- محمدتقی امانپور قرائی عضو اصلی و نائب رئیس هیات مدیره                 

3- حسین حسنی عضو اصلی هیات مدیره و خزانه دار                   

4- خداکرم جلالی عضو اصلی هیات مدیره  و مدیر عامل                 

5 – جلیل بشارتی  عضو اصلی هیات مدیره                                 

6-  سید محمد میربزرگی عضو اصلی هیات مدیره                                 

7– حسن رکنی عضو اصلی هیات مدیره                                 

8 – حسن اسفندیار عضو اصلی هیات مدیره                                 

9- سید محمود حاج اکبری عضو اصلی هیات مدیره