آخرین پیام امام خمینی به جهادگران

2/4 31
خلاصه

       زحمات بى وقفه جهاد، این سنگر سازان بى سنگر، در دفاع مقدسمان از جمله ‏مسائلى است که ترسیم آن در قالب الفاظ نمى‏گنجد. عشق جهاد در خدمت به اسلام ومردم، چشم دل عاشقان خدمت به دین و مردم را روشن نموده است. شجاعت دلیر مردان ‏و شیر زنان جهادیمان، در جهادمان علیه کفر و بیداد، زبانزد خاص و عام است. وسعت‏ دامنه گذشت و ایثار مردان و زنان جهاد، جنگ و صلح، بزرگ و کوچک، فقیر و غنى این‏مرز و بوم را فرا گرفته است. جهاد شمایل دنیاى آزادى و استقلال در عرصه کار و تلاش و پیکار علیه فقر و تنگدستى و رذالت و ذلت است.

آخرین پیام امام خمینی به جهادگران

 

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

 

       زحمات بى وقفه جهاد، این سنگر سازان بى سنگر، در دفاع مقدسمان از جمله ‏مسائلى است که ترسیم آن در قالب الفاظ نمى‏ گنجد. عشق جهاد در خدمت به اسلام ومردم، چشم دل عاشقان خدمت به دین و مردم را روشن نموده است. شجاعت دلیر مردان ‏و شیر زنان جهادیمان، در جهادمان علیه کفر و بیداد، زبانزد خاص و عام است. وسعت‏ دامنه گذشت و ایثار مردان و زنان جهاد، جنگ و صلح، بزرگ و کوچک، فقیر و غنى این‏مرز و بوم را فرا گرفته است. جهاد شمایل دنیاى آزادى و استقلال در عرصه کار و تلاش و پیکار علیه فقر و تنگدستى و رذالت و ذلت است.

      فرزندان عزیز جهادیم، به تنها چیزى که باید فکر کنید، به استوارى پایه هاى اسلام ‏ناب محمدى (ص) است. اسلامى که غرب و در رأس آن، آمریکاى جهانخوار و شرق و در رأس آن، شوروى جنایتکار را به خاک مذلت خواهد نشاند. اسلامى که پرچمدار آن‏ پابرهنگان و مظلومین و فقراى جهانند و دشمنان آن، ملحدان و کافران و سرمایه داران و پول پرستانند. اسلامى که طرفداران واقعى آن همیشه از مال و قدرت بى ‏بهره بوده‏اند و دشمنان حقیقى آن زراندوزان حیله‏ گر و قدرت مداران بازیگر و مقدس نمایان بى‏هنرند.

      شما عزیزان با خدمات شایسته خود در پشت جبهه ها، چون جبهه ها، دل امام‏زمان روحى له الفداء را شاد کرده‏اید. امیدوارم از صحنه هاى سخت سیاست نه شرقى، نه‏ غربى، جمهورى اسلامى عبور کنید که اگر ایران را بر پایه استقلال واقعى پایه ریزى نکنیم، هیچ کارى نکرده ‏ایم. چشم امید من به شما سازندگان پر شور و نشاط اسلامى است.

 

کانون جهادگران جهاد سازندگی