صورتجلسه مجمع عمومی 25 خرداد 1402

2/3 28
خلاصه

جلسه مجمع عمومی عادی کانون جهادگران جهاد سازندگی مطابق برنامه‌ریزی اعلام‌شده و برابر مقررات جاری در روز پنجشنبه 25 خرداد 1402ز ساعت 8 باا حضور مدیران کانون استانها و اعضای شورای کانون استان اصالتاً و وکالتاً در محل سالن شهیدان نعمتی جم وزارت جهاد کشاورزی برگزار گردید.

 

صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی عادی موسسه کانون جهادگران جهاد سازندگی

25 خرداد 1402

                                                                               


  پیرو دعوت ازکلیه اعضای موسسه کانون جهادگران جهاد سازندگی به شماره ثبت 19768 و شمار شناسه ملی 10103080070 ، جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول، راس ساعت 8:00 روز پنجشنبه مورخ 25/ 03/  1402 درنشانی تهران خیابان طالقانی بعد از خیابان ولیعصر ساختمان وزارت جهاد کشاورزی سالن شهیدان نعمتی جم باحضور بیش از نصف بعلاوه یک اعضای موسسه ، با دستور جلسه ذیل برگزار گردید.

دستور جلسه مجمع عمومی:1 .استماع گزارش هیات مدیره و بازرس  2.تصویب گزارشهای مالی منتهی به تاریخ 29/12/1401  3.  انتخاب اعضای اصلی و علی البدل  هیات مدیره و بازرسین.

درابتدای جلسه ، رئیس هیات مدیره موسسه ، نسبت به افتتاح مجمع عمومی اقدام نمودند و باتوجه به حضور حدنصاب لازم ، جلسه رسمیت یافته و  افراد ذیل بعنوان هیات رئیسه مجمع انتخاب و با تائید اعضای حاضر ، دستور جلسه قرائت و  تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1.         آقای محمد ردائی                                     بعنوان رئیس جلسه

2.         آقای سید مرتضی رضوی زاد                        بعنوان منشی جلسه

3.         آقای ابوالقاسم احمدی                                بعنوان ناظر جلسه

4.        آقای محمد حاج اصغر                                 بعنوان ناظر جلسه

مصوبات مجمع عمومی :

  1. دراجرای بنداول دستور جلسه ، گزارش هیات مدیره توسط آقای خداکرم جلالی به استماع اعضای موسسه رسید.
  2. دراجرای بند اول دستور جلسه ، گزارش بازرس توسط سید عبدالحمید جزایری به استماع اعضای موسسه رسید.
  3. دراجرای بند دوم دستور جلسه ، ترازنامه منتهی به تاریخ   29 / 12/ 1401  مطرح و به تصویب رسید .
  4. دراجرای بند سوم دستور جلسه ، پس از ثبت نام نامزدهای هیات مدیره و بازرسین و تشریح برنامه های هرکدام از آنها ، انتخابات برگزار و نتایج زیر به ترتیب آراء حاصل شد. اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال و بازرس برای مدت یکسال انتخاب شدند.

 

1. خداکرم جلالی بعنوان عضواصلی هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.

2. علی اصغر منصورخاکی بعنوان عضواصلی هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.                       

3. جلیل بشارتی بعنوان عضواصلی هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.                      

4. محمد تقی امانپور قرائی بعنوان عضواصلی هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.                                  

5. حسین حسنی بعنوان عضواصلی هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.                                

6. سید محمود حاج اکبری بعنوان عضواصلی هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.                                

7. سید محمد میربزرگی  بعنوان عضواصلی هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.                                  

8. حسن رکنی  بعنوان عضواصلی هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.                                  

9. حسن اسفندیار بعنوان عضواصلی هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.                                

10. سیدنصیرالدین شاهرخی بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند.                         

11. عبدالرضا افشار تربتی بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند                 

12. مجتبی مومن صفایی رای بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند                        

13.  سید عبدالحمید جزایری سورشجانی بعنوان بازرس انتخاب و قبول سمت نمودند.                                                           

14. سید حسین علوی دهکردی  بعنوان بازرس علی البدل انتخاب و قبول سمت نمودند.