انتصاب آقای دکتر امانپور به عنوان عضو شورای سیاستگذاری همایش فرهنگ و مدیریت جهادی

2/12 1
خلاصه

انتصاب آقای دکتر امانپور به عنوان عضو شورای سیاستگذاری و کمیته علمی دوازدهمین همایش فرهنگ و مدیریت جهادی و دبیر کارگروه تخصصی ((ظرفیت شناسی و راهکارهای به فعلیت رساندن ظرفیت های مردمی در تحقق امنیت غذایی با رویکرد جهادی))