گزارشی از پیشبرد تفاهم نامه کانون جهادگران و موسسه توسعه روستایی

2/4 1
خلاصه

گزارشی از پیشبرد تفاهم نامه کانون جهادگران و موسسه توسعه روستایی

بسمه تعالی

گزارشی از پیشبرد تفاهم نامه کانون جهادگران و موسسه توسعه روستایی


در راستای پیشبرد تفاهم نامه همکاری در امور توسعه روستایی و پیشرفت کشاورزی پایدار که بین کانون جهادگران و موسسه توسعه روستایی به امضاء رسیده است، نمایندگان دو طرف در پیگیری اجرایی کردن مفاد این تفاهم نامه ، در راستای بند 2 ماده 3 (موضوعات همکاری ) مبنی بر « رشد اقتصادی جوامع کشاورزی با همیاری کشاورزان ، روستائیان و عشایر در قالب ایجاد زنجیره تولید تا بازار محصولات کشاورزی » تشکیل تعاونی تولیدی توزیعی محصولی با مشارکت تولیدکنندگان محلی و شخصیت های حقیقی و حقوقی ذیربط و ذینفع را به عنوان یک محور عملیاتی مدنظر قرار دادند.

با توجه به فرصت ها و زمینه های موجود و برپایه شناخت و جلب همکاری تولیدکنندگان محلی ، « تأسیس تعاونی خرما در شهرستان خور و بیابانک » استان اصفهان به عنوان اولین نمونه از این فعالیت در دستور کار پیگیری قرار گرفت.

با تولیدکنندگان خرما در شهرستان خور و بیابانک ارتباط برقرار و جلسات هماهنگی با نمایندگان آن ها برگزار و با کلیات طرح مذکور موافقت شد.

نمایندگان تولیدکنندگان خرما با هدایت و حمایت موسسه توسعه روستایی در راستای تعهدات این موسسه در تفاهم نامه فوق الذکر، نسبت به تدوین کلیات طرح اقدام و درخواست تشکیل تعاونی در تاریخ1400/03/01 به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خور و بیابانک تقدیم شد.

خوشبختانه با پیگیری به عمل آمده در تاریخ 1400/03/09 تأییدیه اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خور و بیابانک برای این درخواست صادر و با صدور این تأییدیه مراحل انجام تأسیس تعاونی فوق الذکر از طریق سامانه ذیربط امکان پذیر گردید.

در این مرحله تعاونی در شرف تأسیس،  باید نسبت به معرفی 10 تا 20 نفر به عنوان هیئت مؤسس به اداره تعاون و همچنین نسبت به افتتاح حساب در بانک توسعه تعاون اقدام و مراحل ورود اطلاعات به سامانه و ارائه مدارک و مستندات را ذیربط را انجام دهد.