برنامه پیشنهادی برای داوطلبین حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با رویکرد مدیریت جهادی

2/3 25
خلاصه

برنامه پیشنهادی برای داوطلبین حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با رویکرد مدیریت جهادی