اصلاح نظام صندوق قرض الحسنه کانون جهادگران جهاد سازندگی

2/1 29
خلاصه

نظر به ضرورت اصلاح نظام مالی صندوق قرض الحسنه جهاد سازندگی نیز اصلاح قانون چک و لزوم انعکاس و گزارش عملکرد مالی صندوق به سازمان امور مالیاتی کشور، صندوق مرکزی با صدور دو نامه در پایان اسفند ماه سال 1399 بستن حساب صندوق مرکزی و شعب آن را که در قالب حساب مشترک اشخاص حقیقی دایر بود را پیگیری کرد.

بسمه تعالی


نظر به ضرورت اصلاح نظام مالی صندوق قرض الحسنه جهاد سازندگی نیز اصلاح قانون چک و لزوم انعکاس و گزارش عملکرد مالی صندوق به سازمان امور مالیاتی کشور، صندوق مرکزی با صدور دو نامه در پایان اسفند ماه سال 1399 بستن حساب صندوق مرکزی و شعب آن را که در قالب حساب مشترک اشخاص حقیقی دایر بود را پیگیری کرد.

در این راستا حساب موجود هر صندوق بسته شده و مانده وجوه آن به حساب متمرکزی که با نام شخصیت حقوقی کانون جهادگران جهاد سازندگی ایجاد شده است واریز می شود.

بر این اساس هر صندوق دارای صورت حساب مستقل ذیل حساب متمرکز (ویژه صندوق) خواهد بود و حسابداری صندوق قرض الحسنه جهاد سازندگی با نظارت صندوق ذیربط و نظارت صندوق مرکزی، به صورت متمرکز انجام خواهد شد.