برگزاری سیصد و سی و سومین جلسه شورای مرکزی کانون

2/10 30
خلاصه

جلسه شورای مرکزی کانون جهادگران جهاد سازندگی سه شنبه 30 دی ماه 1399 در دفتر مرکزی کانون جهادگران تشکیل گردید.

بسمه تعالی

جلسه شورای مرکزی کانون جهادگران جهاد سازندگی سه شنبه 30 دی ماه 1399 در دفتر مرکزی کانون جهادگران تشکیل گردید.

در این جلسه پس از سخنان اعضای شورای مرکزی و مدیران کانون در مورد فعالیت های جاری کانون و شرکت جهادآرمان سازندگی و تقسیم کار مجدد بین اعضاء شورای مرکزی کانون برای پیشبرد اهداف کانون و همچنین پرداخت حق عضویت ماهانه اعضاء، مصوب شد:

برنامه کانون جهادگران برای سال 1400 تهیه و در جلسه آینده شورای مرکزی ارائه گردد.