جلسه مدیریت جامع حوزه آبخیز کرخه

2/10 2
خلاصه

جلسه مدیریت جامع حوزه آبخیز کرخه با حضور کارشناسان شرکت توسعه آب و خاک پارس و شرکت مهندسی مشاور ابنیه طراحان البرز در کانون جهادگران تشکیل و موارد شرح خدمات و برنامه ریزی خدمات مهندسی در بخشی از حوزه آبخیز  کرخه انجام پذیرد . همچنین شرکت توسعه آب و خاک پارس در راستای انتخاب یک زیر حوزه و پایلوت سازی اقدام نماید.

جلسه مدیریت جامع حوزه آبخیز کرخه با حضور کارشناسان شرکت توسعه آب و خاک پارس و شرکت مهندسی مشاور ابنیه طراحان البرز در کانون جهادگران تشکیل و موارد شرح خدمات و برنامه ریزی خدمات مهندسی در بخشی از حوزه آبخیز  کرخه انجام پذیرد . همچنین شرکت توسعه آب و خاک پارس در راستای انتخاب یک زیر حوزه و پایلوت سازی اقدام نماید.