نقش کسب وکارهای فناورانه دانش بنیان با رویکرد مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی

2/3 26
خلاصه

نقش کسب وکارهای فناورانه دانش بنیان با رویکرد مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی