نقش کسب وکارهای فناورانه دانش بنیان با رویکرد مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی

2/9 17
خلاصه

نقش کسب وکارهای فناورانه دانش بنیان با رویکرد مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی