نقش کسب وکارهای فناورانه دانش بنیان با رویکرد مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی

2/7 10
خلاصه

نقش کسب وکارهای فناورانه دانش بنیان با رویکرد مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی