معرفی کارگروه آبخیزداری

2/3 26
خلاصه

برنامه های  کانون جهادگران  جهاد سازندگی  با هدف توسعه فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در کشور

برنامه های  کانون جهادگران  جهاد سازندگی

 با هدف توسعه فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در کشور

 

اقدامات ضروری:

 بمنظور توسعه اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری در کشور از طریق کمک های خیرین و مشارکت مردمی تفاهم‌نامه دوجانبه فی‌مابین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و کانون جهادگران جهاد سازندگی در تاریخ 17/9/95 برای مدت 5 سال منعقد گردیده است.

 تعهدات کانون

1. سازماندهی مناسب اجرای تفاهمنامه از طریق کانونهای استانی جهادگران و همکاری موضوع با ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها.

2. شناسایی، ظرفیت سازی و ایجاد بانک اطلاعات نیکوکاران و خیرین جهت مشارکت در اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در داخل و خارج از کشور.

3. برنامه ریزی جهت ایجاد تشکل های مناسب و مورد نیاز در کشور و خارج از کشور برای انسجام خیرین و   بنیاد های خیریه

4. ترویج نمونه های موفق در کشور همراه با برگزاری  دوره های آموزش به منظور گسترش و انسجام بخشی به فعالیتهای خیرین

5. تهیه گزارش شش ماهه و سالیانه و مستند سازی اقدامات انجام شده در جهت ترویج و توسعه مشارکت خیرین

تعهدات سازمان جنگلها،  مراتع و آبخیزداری کشور

1.برنامه‌ریزی و ساماندهی جهت مطالعه، نظارت بر اجرا و تهیه نظام بهره برداری طرح های آبخیزداری و آبخوانداری قابل اجرا با مشارکت خیرین

2. ارائه سوابق اطلاعات طرح های اجرا شده و مستند سازی آن

3. تصویب طرح‌های پیشنهادی آبخیزداری و آبخوانداری خیرین از نظر فنی، حقوقی و نظام نگهداری و بهره‌برداری

4. پیش بینی منابع مالی مورد نیاز ترویجی کار انجام شده

5. ارزیابی فنی، اقتصادی و اجتماعی اقدامات مشترک با خیرین و تدوین گزارش سالیانه

برنامه های کانون جهادگران در پیشبرد اهداف تفاهم نامه

1. تشکیل کارگروه آبخیزداری و آبخوانداری در کانون جهادگران مرکز

2. تشکیل کارگروه آبخیزداری و آبخوانداری در کانون جهادگران استان ها

3. دعوت از اندیشمندان و پژوهشگران برنامه های آبخیزداری در مرکز که شامل کارشناسان پژوهشکده آبخیزداری معاونت آموزش و تحقیقات و مدیریت امور اراضی و معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها،  مراتع  و آبخیزداری کشور و کارشناسان با سابقه در امر آبخیزداری

4. انجام 12 جلسه کاربردی با اعضای کارگروه به منظور توسعه فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری

5. برنامه ریزی جهت واگذاری 37 ایستگاه تحقیقاتی آبخوانداری با مدیریت پژوهشکده آبخیزداری و تهیه مدل اقتصادی

6. در حال حاضر اجرای 6 پروژه آبخیزداری و آبخوانداری با مشارکت خیرین و مردم که در استان اصفهان، در حال اجرا می باشد که شامل پخش سیلاب انارک، مشجری،  کنترل سیلاب حسین آباد کاشان و آبخیزداری قهرود کاشان  که با بیش از یکصد میلیارد ریال اعتبار در حال اجرا می باشد

7. پیشنهادات برای توسعه فعالیت ها:

 الف:  تشکیل کارگروه آبخیزداری و آبخوانداری در مراکز استانها با عضویت معاونت آبخیزداری، معاونت مرکز تحقیقات و کانون جهادگران استان

ب: پیگیری تشکیل مجمع خیرین آبخیزداری در استانها

ج:  ایجاد صندوق خیرین آبخیزداری در مرکز و استان ها

د: برنامه ریزی مشارکت مردم در برنامه‌های آبخیزداری استانها و آموزش و ترویج آبخیز نشینان

8. هرگونه پیشنهاد و برنامه قابل اجرا برای توسعه فعالیتهای آبخیزداری و آبخوانداری در نظر دارید می توانید به کارگروه آبخیزداری و آبخوانداری کانون مرکز ارائه فرمایید.

 

محمد آزاد

کارگروه آبخیزداری و آبخوانداری کانون جهادگران