برگزاری مجمع عمومی کانون جهادگران جهاد سازندگی

2/12 18
خلاصه

چهاردهمین مجمع عمومی عادی کانون جهادگران جهادسازندگی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 99/12/14 در محل سالن شهیدان نعمتی جم – ساختمان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

به نام خدا

چهاردهمین مجمع عمومی عادی کانون جهادگران جهادسازندگی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 99/12/14 در محل سالن شهیدان نعمتی جم – ساختمان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

اعضای واجد شرایط حضور در مجمع عمومی مجموعاً 176 نفر شامل اعضای زیر می باشد:

الف- نمایندگی کانون در استانها 32 (سازمان جهاد کشاورزی) هر یک 5 نفر مجموعاً 160 نفر

ب- نمایندگی کانون در ستادوزارت و سازمانهای وابسته  مجموعاً 7 نفر

ج- اعضای شورای مرکزی  مجموعاً 9 نفر

از مجموع 176 عضو مجمع عمومی، تعداد حاضرین 141 نفر ( اصالتاً یا وکالتاً ) در جلسه مجمع عمومی شرکت کرده و برگ رأی دریافت کردند.

سپس مجمع عمومی با تلاوت قرآن کریم توسط آقای محمد آزاد آغاز شد.

جناب آقای خداکرم جلالی نایب رئیس کانون جهادگران با نام خدا و اعلام خیر مقدم ، آغاز جلسه مجمع عمومی را اعلام کردند و سپس با انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی ، این هیات در جایگاه هیات رئیسه مستقر شدند. اسامی هیات رئیسه رسمیت آنها به شرح زیر اعلام شد.

الف- آقای علی اصغر مجاهدی    رئیس مجمع عمومی

ب- آقای سید محسن میرهادی     منشی مجمع عمومی

ج- آقای عباس نورزایی            ناظر مجمع عمومی

د- آقای محمد حاج اصغر          ناظر مجمع عمومی

رئیس مجمع با اعلام حد نصاب برای تشکیل مجمع عمومی و با توجه به اکثریت حاضر، رسمیت جلسه را اعلام و دستورات جلسه به ترتیب مطرح و تصمیمات زیر به تصویب مجمع عمومی رسید.

 1. گزارش هیات مدیره کانون توسط آقای محمد تقی امانپور قرائی ارایه گردید.
 2. گزارش بازرس کانون توسط آقای سید عبدالمجید جزایری سورشجانی مبنی بر تایید عملکرد کانون وفق اساسنامه و تائید گزارش مالی ، ارایه شد.
 3. در تکمیل گزارش مالی کانون مجمع عمومی اجرای دوبند زیر را تصویب وهیات مدیره را مکلف به اجرای آن برای سال مالی جدید نمود.

بند 1- با توجه به سهامداری کانون در شرکت جهادآرمان سازندگی مقرر شد اثرات مالی ناشی از سهام کانون در آن شرکت، در گزارش مالی کانون ملاحظه و درج شود.

بند 2- مقرر شد عملکرد مالی نمایندگی کانون در استانها، در گزارش مالی کانون متمرکز و ارایه شود.

 1. گزارش عملکرد صندوق قرض الحسنه جهادسازندگی توسط آقای سید محسن میرهادی ارایه شد و با توجه به مقررات جدید بانکی و مالیاتی، مقرر شد حساب بانکی صندوق مرکزی قرض الحسنه و شعب آن در کانون استانها براساس تصمیم هیات مدیره کانون به حساب جدید تبدیل و منتقل شود.
 2. هیات رئیسه با اعلام اسامی نامزدهای عضویت در هیات مدیره شامل 17 نفر و دو نفر انصراف آغاز انتخابات هیات مدیره را اعلام نمود همچنین نامزدهای بازرسی کانون 2 نفر اعلام شد.

براساس رأی گیری انجام شده ، نتایج حاصله به شرح زیر اعلام شد:

از تعدا 141 برگ رأی ماخوذه اشخاص زیر به ترتیب آراء 9 نفر به‌عنوان عضو اصلی هیات مدیره ، 2 نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل هیات مدیره کانون مرکزی جهادگران جهادسازندگی برای مدت دوسال انتخاب شدند:

 1. آقای محمد تقی امانپور                       120 رأی        عضو اصلی هیات مدیره
 2. آقای خداکرم جلالی                             118 رأی        عضو اصلی هیات مدیره
 3. آقای سید محمود حاج اکبری                 102 رأی        عضو اصلی هیات مدیره
 4. آقای حسین حسنی                             101 رأی        عضو اصلی هیات مدیره
 5. آقای علیرضا افشار تربتی                     87 رأی          عضو اصلی هیات مدیره
 6. آقای حسین صفائی                            85 رأی         عضو اصلی هیات مدیره
 7. آقای جلیل بشارتی                              75 رأی         عضو اصلی هیات مدیره
 8. آقای محمد آزاد                                 71 رأی         عضو اصلی هیات مدیره
 9. آقای سید نصیرالدین شاهرخی              68 رأی           عضو اصلی هیات مدیره
 10. آقای سید عبدالکریم رضوی اردکانی       60 رأی         عضو علی البدل هیات مدیره
 11. آقای روح ا... شاهمرادیان                   59 رأی         عضوعلی البدل هیات مدیره
 12. آقای حسن حسینجانی                          52 رأی        عضوعلی البدل هیات مدیره

همچنین از 141 برگ رأی ماخوذه بازرس کانون به شرح زیر برای مدت یکسال انتخاب شد.

 1. سید عبدالحمید جزایری سورشجانی 116 رأی به‌عنوان بازرس اصلی
 2. خداداد عابدی 14 رأی به‌عنوان بازرس علی‌البدل